ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) (Body Mass Index, BMI) είναι μία παγκόσμια κοινά αποδεκτή ιατρική ένδειξη για τον υπολογισμό του βαθμού παχυσαρκίας ενός ατόμου. Χρησιμοποιείται από τους επιστήμονες υγείας ως ένα διαδεδομένο διαγνωστικό εργαλείο για εύκολη και γρήγορη αξιολόγηση του σωματικού βάρους.

Ο ΔΜΣ είναι ο αριθμός που προκύπτει από τη διαίρεση του βάρους με το τετράγωνο του ύψους: βάρος (κιλά) : [ύψος (μέτρα)]2. Έτσι, κάποιος με βάρος 81 κιλά και ύψος 1,80 μέτρα, έχει ΔΜΣ 81:1,82 = 25.

Παγκοσμίως έχει γίνει αποδεκτή η εξής κατηγοριοποίηση:

  • Ποσοστό λίπους μικρότερο από 18,5 δείχνει ότι το άτομο είναι ελλιποβαρής.
  • Ποσοστό λίπους μεταξύ 18,5 και 24,9 δείχνει ότι το άτομο έχει φυσιολογικό βάρος
  • Ποσοστό λίπους μεταξύ 25 και 29,9 δείχνει ότι το άτομο είναι υπέρβαρο
  • Ποσοστό λίπους 30 και μεγαλύτερο δείχνει ότι το άτομο πάσχει από παχυσαρκία
  • Ποσοστό λίπους 40 και μεγαλύτερο δείχνει ότι το άτομο πάσχει από νοσογόνο παχυσαρκία

Παρ’ όλα αυτά πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΔΜΣ δεν δίνει πληροφορίες για τη σωματική σύσταση του ατόμου, δηλαδή τη λιπώδη και την άλιπη μάζα (μυς, οστά κλπ.). Η παχυσαρκία, βάσει του ορισμού της, αναφέρεται στην κατάσταση υπερβολικής συσσώρευσης λίπους στο σώμα. Με τον ΔΜΣ το βάρος χρησιμοποιείται ως ένας έμμεσος δείκτης του σωματικού λίπους. Εάν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του ποσοστού λίπους από άλλες μεθόδους, τότε χρησιμοποιείται ο ΔΜΣ σαν ποσοστό λίπους.